Algemene voorwaarden

 

Deelnemersovereenkomst: De overeenkomst tussen Gooische Fithallen en een Deelnemer. Deelnemersvoorwaarden: De voorwaarden zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Gooische Fithallen De Eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid Gooische Fithallen KvK-nummer 66729750, gevestigd te Eemnes aan de Vogelkersberg 1D

Persoonsgegevens Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan Gooische Fithallen zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEId

2.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Gooische Fithallen en iedere Deelnemer en vormen een integraal onderdeel van de Deelnemersovereenkomst.

2.2 Alle bedingen in deze Deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van Gooische Fithallen en alle personen die voor Gooische Fithallen werkzaam zijn en/of door Gooische Fithallen zijn ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze Deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3 – DEELNEMERSOVEREENKOMSt

3.1 De Deelnemersovereenkomst komt tot stand op het moment dat (a) de Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend en/of is verzonden via het online formulier of (b) de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van Gooische Fithallen

3.2 Een lidmaatschap bij Gooische Fithallen kan op ieder gewenst moment ingaan en heeft de duur zoals overeengekomen in de Deelnemersovereenkomst. De Deelnemersovereenkomst is tussentijds opzegbaar conform artikel 5 van deze Deelnemersvoorwaarden.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, vormen de door de Deelnemer ingevulde Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Gooische Fithallen en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, aanbiedingen, afspraken en alle andere correspondentie.

3.4 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan Gooische Fithallen aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Gooische Fithallen worden verstrekt.

3.5 De Deelnemersovereenkomst is strikt persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Deelnemersvoorwaarden gesloten Deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

3.6 Deelnemer is gerechtigd zijn Deelnemersovereenkomst gedurende veertien (14) dagen na ondertekening daarvan te herroepen.

3.7 Gooische Fithallen is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen of andere omstandigheden die daartoe redelijkerwijs aanleiding geven, behoudt Gooische Fithallen zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan.

3.8 Indien (a) de Deelnemer wenst over te stappen naar een andere lidmaatschapsvorm en (b) de betreffende nieuwe lidmaatschapsvorm is in prijs gelijk of hoger dan de huidige lidmaatschapsvorm, kan de Deelnemer te allen tijde overstappen naar een dergelijke nieuw lidmaatschapsvorm (in welke geval de Deelnemer het eventuele verschil in abonnementsprijs over de lopende betalingsperiode van het lidmaatschap terstond aan Gooische Fithallen moet voldoen).

3.9 Indien (a) de Deelnemer wenst over te stappen naar een andere lidmaatschapsvorm en (b) de betreffende nieuwe lidmaatschapsvorm is in prijs lager dan de huidige lidmaatschapsvorm, kan de Deelnemer (i), gedurende de initiële looptijd, overstappen na afloop van de initiële looptijd of (ii), na afloop van de initiële looptijd, overstappen na afloop van de lopende betalingsperiode van het lidmaatschap.

ARTIKEL 4 - PRIJZEN EN BETALING

4.1 De abonnementskosten voor het maandelijkse gebruik van de faciliteiten van Gooische Fithallen dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan Gooische Fithallen te zijn voldaan. Derhalve is de deelnemer gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn of haar rekening waarvan Gooische Fithallen gemachtigd is te incasseren.

4.2 Deelnemer machtigt Gooische Fithallen door ondertekening van de Deelnemersovereenkomst om de aan Gooische Fithallen verschuldigde abonnementskosten middels automatische incasso af te schrijven.

4.3 Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer in de zin van artikel 3.6.

4.4 Gooische Fithallen behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen.

4.5 De door de Deelnemer verschuldigde abonnementskosten voor het gebruik van de faciliteiten van Gooische Fithallen, welke faciliteiten om welke reden dan ook niet of niet volledig kunnen worden gebruikt, zullen niet gerestitueerd.

4.6 Voor elke nota die niet binnen de in de eerste betalingsherinnering gestelde termijn is betaald, bent u € 40,- wettelijke incassokosten verschuldigd. De incasso van verschuldigde bedragen die na de eerste betalingsherinnering niet worden voldaan binnen de door Gooische Fithallen gestelde termijnen, worden overgedragen aan een incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Gooische Fithallen moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten op uw laste. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van € 50,00 per vordering). Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.

ARTIKEL 5 – OPZEGGING DEELNEMERSOVEREENKOMST

5.1 Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst: (a) met een initiële looptijd van één maand schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van zeven (7) dagen voor het ingaan van de volgende periode van één (1) maand; en (a) met een andere looptijd: (i) gedurende de initiële looptijd schriftelijk opzeggen tegen het einde van de desbetreffende initiële looptijd of (ii), indien de initiële looptijd verstreken is, schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Gooische Fithallen zal na ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Deelnemer aan de Deelnemer binnen veertien (7) dagen een bevestiging toesturen.

5.2 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet. Het lidmaatschap kan voor maximaal 6 maanden worden gedeactiveerd. Deactivatie is uitsluitend mogelijk op basis van hele kalendermaanden per de eerstvolgende kalendermaand. De einddatum van het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met dezelfde periode als de duur van de deactivatie periode.

5.3 Gooische Fithallen heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien: (a) de Deelnemer zich naar de mening van Gooische Fithallen schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag, waaronder luidruchtig gedrag en onbetamelijke taalgebruik; (b) de Deelnemer de regels van Gooische Fithallen stelstelmatig overtreedt; of (c) een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de Deelnemer gebruik maakt van de Deelnemerskaart van de Deelnemer.

ARTIKEL 6 – RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Het gebruik van de faciliteiten van Gooische Fithallen voor onder meer maar niet beperkt tot kracht en conditietraining en/of het volgen van enig trainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij Gooische Fithallen is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer.

6.2 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.

6.3 Deelnemer zal zich houden aan alle redelijkerwijs door of namens Gooische Fithallen gegeven aanwijzingen.

6.4 Zowel Gooische Fithallen als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiele en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of derden.

6.5 Gooische Fithallen en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van een Deelnemer en/of derden.

6.6 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Gooische Fithallen (anders dan schade ten gevolge van normaal gebruik van de faciliteiten van Gooische Fithallen).

6.7 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van de bestuurders, werknemers en ondergeschikten van Gooische Fithallen en ieder ander van wiens hulp Gooische Fithallen gebruik maakt bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst.

ARTIKEL 7 – PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID

7.1 Deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan Gooische Fithallen verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en emailadres.

7.2 Door instemming met de Deelnemersovereenkomst en de Deelnemersvoorwaarden geeft de Deelnemer aan Gooische Fithallen toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van Gooische Fithallen De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door Gooische Fithallen gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gooische Fithallen zal alle data van de Deelnemer op schriftelijk verzoek van Deelnemer vernietigen.

7.3 Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden aan Gooische Fithallen ondubbelzinnig toestemming om aan Deelnemer aanbiedingen van Gooische Fithallen per e-mail en anderszins toe te sturen.

ARTIKEL 8 – OVERIGE BEPALINGEN

8.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 mei 2018.

8.2 Gooische Fithallen is gerechtigd deze Deelnemersvoorwaarden te wijzigen. De eventueel gewijzigde Deelnemersvoorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap (al dan niet stilzwijgend) wordt verlengd. Voor overeenkomsten tussen Gooische Fithallen en een lid voor onbepaalde duur, geldt dat Gooische Fithallen gerechtigd is de Deelnemersvoorwaarden te wijzigen met dien verstande dat de wijziging ten minste drie (3) maanden voor de inwerkingtreding schriftelijk wordt aangekondigd.

8.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de Deelnemersovereenkomst en de Deelnemersvoorwaarden, prevaleert de Deelnemersovereenkomst.

ARTIKEL 9 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

9.1 In het geval dat enige bepaling in deze Deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Gooische Fithallen en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

9.2 Iedere rechtsverhouding met Gooische Fithallen wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en Gooische Fithallen die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.